Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dysgwyr darparwyr wedi cofrestru mewn sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch ac eithrio rhaglenni dysgu addysg uwch
None
Blwyddyn academaidd[Hidlwyd]
Dyddiad Cyfeirio[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Dull Astudio[Hidlo]
-
Dull Astudio 1
[Lleihau]Darparwr[Hidlo]
-
-
Darparwr 1
[Lleihau]Pob dull astudioCliciwch yma i ddidoliPob dull astudio
Cliciwch yma i ddidoliAmser llawnCliciwch yma i ddidoliRhan amserCliciwch yma i ddidoliDysgu seiliedig ar waith
[Lleihau]Cyfanswm sefydliadau Addysg Bellach196,110383,30068,385647,795
Cyfanswm sefydliadau Addysg BellachColeg Penybont10,27517,8551,60029,740
Coleg Sir Gar10,92512,5104,72028,150
Coleg Ceredigion2,5004,1003957,000
Coleg Glannau Dyfrdwy3,5506,6253,01513,190
Coleg Gwent30,01554,3251,78086,125
Grwp Llandrillo Menai24,61052,69512,38089,690
Coleg Merthyr Tudful6,1705,3651,71513,245
Coleg Sir Benfro6,20516,7555,90028,855
Coleg Morgannwg2,6305,3903808,400
Coleg Powys1,0152,6752253,915
Coleg Catholig Dewi Sant5,565210.5,775
Coleg Iâl2,9605,9901,12010,070
Coleg Ystrad Mynach2,0255,2505357,810
WEA (De)4516,695.16,740
YMCA.14,325.14,325
Coleg Castell Nedd Port Talbot3,2505,0558409,145
Coleg Harlech/WEA (Gogledd)659,185.9,250
Coleg Gwyr Abertawe18,04029,8555,32553,225
Coleg Caerdydd a'r Fro18,85524,1758,75551,790
Coleg Cambria19,68026,93012,61559,220
Coleg y Cymoedd14,73018,7302,50535,970
Addysg Oedolion Cymru.18,015.18,015
Grwp NPTC12,98018,0554,58035,620
WEA Cymru.12,530.12,530
[Lleihau]Cyfanswm sefydliadau Addysg Uwch81554,790.55,605
Cyfanswm sefydliadau Addysg UwchPrifysgol de Cymru5005,895.6,385
Prifysgol Aberystwyth.8,500.8,500
Prifysgol Bangor.22,110.22,110
Prifysgol Caerdydd.6,330.6,330
Prifysgol Abertawe.11,860.11,860
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant32095.420

Metadata

Teitl
Dysgwyr y darparwr sydd wedi ymrestru mewn Sefydliadau Addysg Bellach ac Addysg Uwch yng Nghymru, ac eithrio Rhaglenni Addysg Uwch

Diweddariad diwethaf
Mai 2017 Mai 2017

Diweddariad nesaf
Mai 2018 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2
Cofnod Myfyrwyr Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn nodi nifer y dysgwyr sydd wedi ymrestru mewn sefydliadau addysg bellach (AB) ac addysg uwch (AU) yng Nghymru. Mae'r data'n cynnwys darpariaeth dysgu seiliedig ar waith mewn sefydliadau AB yn seiliedig ar aelod consortiwm a dysgu cymunedol awdurdod lleol lle mae yna opsiwn ymrestru ffurfiol gyda sefydliad AB. Nid yw dysgwyr sydd wedi ymrestru mewn sefydliadau addysg uwch ac sydd wedi'u hetholfreintio i mewn i sefydliadau AB wedi'u cynnwys yn y data hwn. Nid yw unrhyw raglenni dysgu a ddynodir yn gyfan gwbl fel addysg uwch wedi'u cynnwys yn y data.

Mae'r cyfrifiadau dysgwyr yn seiliedig ar ddynodwyr dysgwyr y darparwyr eu hunain, felly bydd cyfanswm y dysgwyr ar draws pob darparwr yn cynnwys rhywfaint o gyfrif lluosog rhwng darparwyr.

Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth mwy na 0 ond llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r holl ddata yn y tabl yn cael ei gyfrifo gan ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 7 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Mae'r cyfnod rhewi yn dod i rym tua diwedd mis Chwefror ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2012/13 i rym tua diwedd mis Chwefror 2014.

Mae'r data ar gyfer y chwe sefydliad addysg uwch yn dod o Gofnod Myfyrwyr HESA (Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch).

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Cyflwynir y data yn y tabl ar sail blwyddyn academaidd, sy'n rhedeg o 1 Awst tan 31 Gorffennaf. Mae data ar gyfer darpariaeth blwyddyn lawn a'r rhai sy'n dysgu yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 1 Rhagfyr ar gael.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r data yn y tabl hwn yn cael ei ddefnyddio yn Llywodraeth Cymru a thu hwnt i fonitro tueddiadau addysgol ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddiad pellach o'r data sylfaenol. Dyma rai o'r materion allweddol:

Gweinidogion a'r Gwasanaeth Ymchwil Aelodau yn y Cynulliad
Swyddogion yn Llywodraeth Cymru
Adrannau eraill y llywodraeth
Sefydliadau Addysg Bellach, darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith ac awdurdodau lleol
Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru
Myfyrwyr, ymchwilwyr ac academyddion
Dinasyddion unigol, cwmnïau preifat a'r cyfryngau

Mae'r ystadegau hyn yn cael eu defnyddio mewn sawl ffordd. Dyma rai enghreifftiau:

Ymchwil a chefndir cyffredinol
Cynhwysiant mewn adroddiadau a briffiau
Cyngor i Weinidogion
Llywio a gwerthuso'r broses o lunio polisïau addysg yng Nghymru

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru yn cael ei ddefnyddio fel sail i adroddiadau perfformiad a chyllid ar gyfer darparwyr dysgu, i gyfrifo ffigurau NEET (pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) ac i fodelu cyllid myfyrwyr.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r holl ffigurau yn y tabl wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).

Ansawdd ystadegol
Mae ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru yn adolygu'r data ac yn gwirio unrhyw anghysondebau gyda thîm casglu data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru ac, os yn berthnasol, gyda darparwyr dysgu cyn cyhoeddi unrhyw dablau.

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru sy'n sail i'r tabl hwn wedi'i fwriadu i fod yn ddata terfynol at ddibenion nad oes a wnelont â chyllid.

Dolenni'r we
http://gov.wales/statistics-and-research/further-education-work-based-learning-community-learning-statistics/ - Ystadegau am addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol: cyhoeddiad blynyddol lle mae'r tabl hwn yn rhan o ddewis digidol gyda gwell rhyngweithedd. Mae data ar gyfer blynyddoedd academaidd 2006/07 - 2011/12 ar gael mewn cyhoeddiadau blaenorol o’r datganiad yma, ac nid oes cynlluniau presennol i ddiweddaru'r tabl hwn i gynnwys data yn flaenorol i 2012/13.

Allweddeiriau
Dysgu Gydol Oes Cymru Cofnod LLWR Bellach Ôl Addysg AB 16 P16