Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dysgwyr darparwyr wedi cofrestru mewn sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch ac eithrio rhaglenni dysgu addysg uwch
None
Blwyddyn academaiddMae blynyddoedd academaidd yn rhedeg o 1 Awst yn y flwyddyn gychwynnol tan 31 Gorffennaf y flwyddyn ganlynol.[Hidlwyd]
Dyddiad CyfeirioMae\'r data\'n cael eu darparu ar ddwy sail. Mae \'blwyddyn academaidd lawn\' yn darparu cyfrifiad y flwyddyn lawn, ac mae \'Wythnos Rhagfyr 1af\' yn darparu\'r niferoedd wrthi\'n dysgu i\'r wythnos honno yn unig. Mae\'r niferoedd yn wythnos Rhagfyr 1af yn rhoi ciplun o\'r ddarpariaeth ar adeg benodol.[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Dull AstudioMae unrhyw ddysgwyr sy\'n dilyn rhaglen dysgu seiliedig ar waith ddynodedig mewn sefydliad addysg bellach wedi cael eu dosbarthu o dan ddysgu seiliedig ar waith. Mae dysgwyr amser llawn a rhan amser yn cael eu pennu gan ddefnyddio cod y rhaglen dysgu, gan roi blaenoriaeth i raglenni dysgu amser llawn. Cyn 2014/15, roedd dysgwyr amser llawn yn cael eu diffinio fel y rheiny ag o leiaf 450 o oriau cyswllt dan arweiniad ar draws yr holl raglenni dysgu yn y flwyddyn academaidd.[Hidlo]
-
Dull Astudio 1
[Lleihau]DarparwrMae\'r dimensiwn hwn yn rhoi\'r sefydliad addysg bellach (AB) neu addysg uwch (AU) mae\'r dysgwr yn astudio gydag ef. Mae\'r data ar gyfer sefydliadau AB yn cynnwys darpariaeth dysgu seiliedig ar waith fel aelod o gonsortiwm a dysgu cymunedol awdurdod lleol lle mae cofrestru ffurfiol. Mae\'r adroddiad hwn yn hepgor unrhyw raglenni dysgu a ddynodir fel rhai AU yn gyfan gwbl.[Hidlo]
-
-
Darparwr 1
[Lleihau]Pob dull astudioCliciwch yma i ddidoliPob dull astudio
Cliciwch yma i ddidoliAmser llawnCliciwch yma i ddidoliRhan amserCliciwch yma i ddidoliDysgu seiliedig ar waith
[Lleihau]Cyfanswm sefydliadau Addysg Bellach196,110383,30068,385647,795
Cyfanswm sefydliadau Addysg BellachColeg Penybont10,27517,8551,60029,740
Coleg Sir Gar10,92512,5104,72028,150
Coleg Ceredigion2,5004,1003957,000
Coleg Glannau Dyfrdwy3,5506,6253,01513,190
Coleg Gwent30,01554,3251,78086,125
Grwp Llandrillo Menai24,61052,69512,38089,690
Coleg Merthyr Tudful6,1705,3651,71513,245
Coleg Sir Benfro6,20516,7555,90028,855
Coleg Morgannwg2,6305,3903808,400
Coleg Powys1,0152,6752253,915
Coleg Catholig Dewi Sant5,565210.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,775
Coleg Iâl2,9605,9901,12010,070
Coleg Ystrad Mynach2,0255,2505357,810
WEA (De)4516,695.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol16,740
YMCA.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14,325.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14,325
Coleg Castell Nedd Port Talbot3,2505,0558409,145
Coleg Harlech/WEA (Gogledd)659,185.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9,250
Coleg Gwyr Abertawe18,04029,8555,32553,225
Coleg Caerdydd a'r Fro18,85524,1758,75551,790
Coleg Cambria19,68026,93012,61559,220
Coleg y Cymoedd14,73018,7302,50535,970
Addysg Oedolion Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol18,015.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol18,015
Grwp NPTC12,98018,0554,58035,620
WEA Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12,530.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12,530
[Lleihau]Cyfanswm sefydliadau Addysg Uwch81554,790.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol55,605
Cyfanswm sefydliadau Addysg UwchPrifysgol de Cymru5005,895.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6,385
Prifysgol Aberystwyth.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8,500.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8,500
Prifysgol Bangor.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22,110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22,110
Prifysgol Caerdydd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6,330.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6,330
Prifysgol Abertawe.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11,860.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11,860
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant32095.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol420

Metadata

Teitl

Dysgwyr y darparwr sydd wedi ymrestru mewn Sefydliadau Addysg Bellach ac Addysg Uwch yng Nghymru, ac eithrio Rhaglenni Addysg Uwch

Diweddariad diwethaf

Mai 2017 Mai 2017

Diweddariad nesaf

Mai 2018 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2

Cofnod Myfyrwyr Addysg Uwch, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Cyswllt ebost

ystadegau.addysgol16@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn nodi nifer y dysgwyr sydd wedi ymrestru mewn sefydliadau addysg bellach (AB) ac addysg uwch (AU) yng Nghymru. Mae'r data'n cynnwys darpariaeth dysgu seiliedig ar waith mewn sefydliadau AB yn seiliedig ar aelod consortiwm a dysgu cymunedol awdurdod lleol lle mae yna opsiwn ymrestru ffurfiol gyda sefydliad AB. Nid yw dysgwyr sydd wedi ymrestru mewn sefydliadau addysg uwch ac sydd wedi'u hetholfreintio i mewn i sefydliadau AB wedi'u cynnwys yn y data hwn. Nid yw unrhyw raglenni dysgu a ddynodir yn gyfan gwbl fel addysg uwch wedi'u cynnwys yn y data.

Mae'r cyfrifiadau dysgwyr yn seiliedig ar ddynodwyr dysgwyr y darparwyr eu hunain, felly bydd cyfanswm y dysgwyr ar draws pob darparwr yn cynnwys rhywfaint o gyfrif lluosog rhwng darparwyr.

Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth mwy na 0 ond llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r holl ddata yn y tabl yn cael ei gyfrifo gan ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 7 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Mae'r cyfnod rhewi yn dod i rym tua diwedd mis Chwefror ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2012/13 i rym tua diwedd mis Chwefror 2014.

Mae'r data ar gyfer y chwe sefydliad addysg uwch yn dod o Gofnod Myfyrwyr HESA (Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch).

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Cyflwynir y data yn y tabl ar sail blwyddyn academaidd, sy'n rhedeg o 1 Awst tan 31 Gorffennaf. Mae data ar gyfer darpariaeth blwyddyn lawn a'r rhai sy'n dysgu yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 1 Rhagfyr ar gael.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data yn y tabl hwn yn cael ei ddefnyddio yn Llywodraeth Cymru a thu hwnt i fonitro tueddiadau addysgol ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddiad pellach o'r data sylfaenol. Dyma rai o'r materion allweddol:

Gweinidogion a'r Gwasanaeth Ymchwil Aelodau yn y Cynulliad
Swyddogion yn Llywodraeth Cymru
Adrannau eraill y llywodraeth
Sefydliadau Addysg Bellach, darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith ac awdurdodau lleol
Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru
Myfyrwyr, ymchwilwyr ac academyddion
Dinasyddion unigol, cwmnïau preifat a'r cyfryngau

Mae'r ystadegau hyn yn cael eu defnyddio mewn sawl ffordd. Dyma rai enghreifftiau:

Ymchwil a chefndir cyffredinol
Cynhwysiant mewn adroddiadau a briffiau
Cyngor i Weinidogion
Llywio a gwerthuso'r broses o lunio polisïau addysg yng Nghymru

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru yn cael ei ddefnyddio fel sail i adroddiadau perfformiad a chyllid ar gyfer darparwyr dysgu, i gyfrifo ffigurau NEET (pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) ac i fodelu cyllid myfyrwyr.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau yn y tabl wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).

Ansawdd ystadegol

Mae ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru yn adolygu'r data ac yn gwirio unrhyw anghysondebau gyda thîm casglu data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru ac, os yn berthnasol, gyda darparwyr dysgu cyn cyhoeddi unrhyw dablau.

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru sy'n sail i'r tabl hwn wedi'i fwriadu i fod yn ddata terfynol at ddibenion nad oes a wnelont â chyllid.

Dolenni'r we

http://gov.wales/statistics-and-research/further-education-work-based-learning-community-learning-statistics/ - Ystadegau am addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol: cyhoeddiad blynyddol lle mae'r tabl hwn yn rhan o ddewis digidol gyda gwell rhyngweithedd. Mae data ar gyfer blynyddoedd academaidd 2006/07 - 2011/12 ar gael mewn cyhoeddiadau blaenorol o’r datganiad yma, ac nid oes cynlluniau presennol i ddiweddaru'r tabl hwn i gynnwys data yn flaenorol i 2012/13.

Allweddeiriau

Dysgu Gydol Oes Cymru Cofnod LLWR Bellach Ôl Addysg AB 16 P16