Skip to content

Dysgwyr

Mae’r tablau hyn yn darparu data am ddysgwyr ôl-16 yng Nghymru ar lefel genedlaethol ac ar lefel fwy lleol, ac eithrio dysgwyr mewn sefydliadau addysg uwch ac mewn chweched dosbarth. Pwrpas y tablau yw cynnig gwybodaeth a fydd yn help wrth gynllunio’n strategol a llunio polisïau ar lefel genedlaethol a lleol yn y sector addysg a hyfforddiant ôl-16.

Mae’r tablau rhyngweithiol a gweddill y deunydd yn disodli’r cyhoeddiad ystadegol fformat sefydlog ar ystadegau am Addysg Bellach, Dysgu yn y Gweithle a Dysgu Cymunedol yng Nghymru, a luniwyd hyd at 2012/13.

Nodyn

Ar hyn o bryd rydym yn ystyried y fformat a'r amserlen ar gyfer cyhoeddi'r allbynnau o'r gyfres ystadegau addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith, a dysgu cymunedol hwn.

Ein cynnig yw cyhoeddi’r datganiad ystadegol (a gyhoeddir ar hyn o bryd ym mis Ebrill yn dilyn y flwyddyn academaidd) a data statscymru (mis Mai) yn gynharach yn y flwyddyn, ym mis Chwefror. Byddai hyn yn dod a’r amserlen mewn llinell â’r amserlen a fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer data Deilliannau Dysgwyr y flwyddyn nesaf.

Gan fydd y data llawn terfynol ar gael yn gynharach yn y flwyddyn, ein bwriad fyddai peidio cyhoeddi’r data dros dro, sydd yn digwydd ar hyn o bryd ym mis Tachwedd.

Yn ogystal a’r uchod, rydym hefyd yn ystyried yr opsiwn o gyhoeddi crynodeb byr amlach o'r tueddiadau mewn dysgu seiliedig ar waith, a fyddai'n rhoi gwybodaeth fwy rheolaidd ac amserol i ddefnyddwyr.

Byddem yn werthfawrogol o unrhyw adborth gan ddefnyddwyr ar y cynigion uchod. Cysylltwch â: ystadegau.addysgol16@cymru.gsi.gov.uk