Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dysgwyr sydd wedi'u cofrestru mewn sefydliadau addysg bellach yn ôl rhaglen
None
Blwyddyn academaidd[Hidlwyd]
[Lleihau]Cymhwyster Lefel Uchaf[Hidlwyd]
-
Cymhwyster Lefel Uchaf 1[Hidlo]
[Lleihau]Dull Astudio[Hidlwyd]
-
Dull Astudio 1[Hidlo]
Dyddiad Cyfeirio[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Lefel y Rhaglen[Hidlo]
-
Lefel y Rhaglen 1
[Lleihau]Darparwr[Hidlo]
-
-
Darparwr 1
[Lleihau]Pob lefelCliciwch yma i ddidoliPob lefel
Cliciwch yma i ddidoliAddysg bellachCliciwch yma i ddidoliAddysg uwchCliciwch yma i ddidoliDysgu seiliedig ar waith
[Lleihau]Pob darparwr739,7655,945108,565854,265
Pob darparwrColeg Penybont37,1301054,11041,340
Coleg Sir Gar35,4954757,58043,540
Coleg Ceredigion5,705202605,980
Coleg Glannau Dyfrdwy....
Coleg Gwent96,30052,69098,980
Grwp Llandrillo Menai99,3304,49017,575121,385
Coleg Merthyr Tudful15,030.1,80516,820
Coleg Sir Benfro28,015*7,94535,960
Coleg Morgannwg....
Coleg Powys....
Coleg Catholig Dewi Sant8,330..8,330
Coleg Iâl....
Coleg Ystrad Mynach....
WEA (De)8,875..8,875
YMCA8,995..8,995
Coleg Castell Nedd Port Talbot....
Coleg Harlech/WEA (Gogledd)4,260..4,260
Coleg Gwyr Abertawe60,320*12,03072,785
Coleg Caerdydd a'r Fro55,61514013,43569,185
Coleg Cambria88,680.24,955113,635
Coleg y Cymoedd57,825.6,54064,375
Addysg Oedolion Cymru58,675..58,675
Grwp NPTC58,6652809,64568,595
WEA Cymru12,530..12,530

Metadata

Teitl
Dysgwyr y darparwr sydd wedi ymrestru mewn Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
20 Chwefror 2020 20 Chwefror 2020

Diweddariad nesaf
Chwefror 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn nodi nifer y dysgwyr sydd wedi ymrestru mewn sefydliadau addysg bellach (AB) yng Nghymru. Mae'r data'n cynnwys darpariaeth dysgu seiliedig ar waith mewn sefydliadau AB yn seiliedig ar aelod consortiwm a dysgu cymunedol awdurdod lleol lle mae yna opsiwn ymrestru ffurfiol gyda sefydliad. Nid yw dysgwyr sydd wedi ymrestru mewn sefydliadau addysg uwch a'u masnachfreintio i sefydliadau AB wedi'u cynnwys yn y data hwn.

Mae cyfrifiadau dysgwyr yn seiliedig ar ddynodwyr dysgwyr y darparwyr eu hunain, felly bydd cyfanswm y dysgwyr ar draws pob darparwr yn cynnwys rhywfaint o gyfrif lluosog rhwng darparwyr.

Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth mwy na 0 ond llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).


Casgliad data a dull cyfrifo
O 2016/17 ymlaen, bydd yr holl ddata yn y tabl yn cael eu cyfrifo drwy ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 5 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Mae'r cyfnod rhewi yn dod i rym tua diwedd mis Rhagfyr ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2016/17 i rym tua diwedd mis Rhagfyr 2017.
Cyn 2016/17, roedd y data yn y tabl yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 7 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Daeth y cyfnod rhewi hwn i rym tua diwedd mis Chwefror ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2015/16 i rym tua diwedd mis Chwefror 2017.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Cyflwynir y data yn y tabl ar sail blwyddyn academaidd, sy'n rhedeg o 1 Awst tan 31 Gorffennaf. Mae data ar gyfer darpariaeth blwyddyn lawn a'r rhai sy'n dysgu yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 1 Rhagfyr ar gael.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r data yn y tabl hwn yn cael ei ddefnyddio yn Llywodraeth Cymru a thu hwnt i fonitro tueddiadau addysgol ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddiad pellach o'r data sylfaenol. Dyma rai o'r materion allweddol:

Gweinidogion a'r Gwasanaeth Ymchwil Aelodau yn y Cynulliad
Swyddogion yn Llywodraeth Cymru
Adrannau eraill y llywodraeth
Sefydliadau Addysg Bellach, darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith ac awdurdodau lleol
Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru
Myfyrwyr, ymchwilwyr ac academyddion
Dinasyddion unigol, cwmnïau preifat a'r cyfryngau

Mae'r ystadegau hyn yn cael eu defnyddio mewn sawl ffordd. Dyma rai enghreifftiau:

Ymchwil a chefndir cyffredinol
Cynhwysiant mewn adroddiadau a briffiau
Cyngor i Weinidogion
Llywio a gwerthuso'r broses o lunio polisïau addysg yng Nghymru

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru yn cael ei ddefnyddio fel sail i adroddiadau perfformiad a chyllid ar gyfer darparwyr dysgu, i gyfrifo ffigurau NEET (pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) ac i fodelu cyllid myfyrwyr.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r holl ffigurau yn y tabl wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).

Ansawdd ystadegol
Mae ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru yn adolygu'r data ac yn gwirio unrhyw anghysondebau gyda thîm casglu data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru ac, os yn berthnasol, gyda darparwyr dysgu cyn cyhoeddi unrhyw dablau.

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru sy'n sail i'r tabl hwn wedi'i fwriadu i fod yn ddata terfynol at ddibenion nad oes a wnelont â chyllid.

Dolenni'r we
http://gov.wales/statistics-and-research/further-education-work-based-learning-community-learning-statistics/ - Ystadegau am addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol: cyhoeddiad blynyddol lle mae'r tabl hwn yn rhan o ddewis digidol gyda gwell rhyngweithedd. Mae data ar gyfer blynyddoedd academaidd 2006/07 - 2011/12 ar gael mewn cyhoeddiadau blaenorol o’r datganiad yma, ac nid oes cynlluniau presennol i ddiweddaru'r tabl hwn i gynnwys data yn flaenorol i 2012/13.

Allweddeiriau
Dysgu Gydol Oes Cymru Cofnod LLWR Bellach Ôl Addysg AB 16 P16