Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gweithgareddau dysgu yn ôl cyfrwng y ddarpariaeth a’r math o ddarparwr mewn addysg bellach, ac eithrio dysgu yn seiliedig ar waith
None
Blwyddyn academaidd[Hidlwyd]
[Lleihau]Grwp oedran[Hidlwyd]
-
Grwp oedran 1[Hidlo]
[Lleihau]Naes Pwnc Sector[Hidlwyd]
-
Naes Pwnc Sector 1[Hidlo]
Measure1
Iaith y rhaglen[Hidlo]
[Lleihau]Darparwr[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Darparwr 1
-
-
Darparwr 2
Cliciwch yma i ddidoliSaesneg yn unigCliciwch yma i ddidoliYchydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng CymraegCliciwch yma i ddidoliSwm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng CymruCliciwch yma i ddidoli DwyieithogCliciwch yma i ddidoliCymraeg yn UnigCliciwch yma i ddidoliCyfanswm Cyfanswm
[Lleihau]Pob darparwr317,42518,4954,2606,520885347,590
Pob darparwr[Lleihau]Cyfanswm sefydliadau Addysg Bellach299,03018,4104,2506,515855329,060
Cyfanswm sefydliadau Addysg BellachColeg Penybont13,820....13,820
Coleg Sir Gar21,3004,035470453525,895
Coleg Ceredigion......
Coleg Gwent45,495405..2045,920
Grwp Llandrillo Menai30,8251,1553,5006,18012041,780
Coleg Merthyr Tudful7,365....7,365
Coleg Sir Benfro10,115..35510,155
Coleg Catholig Dewi Sant5,930....5,930
YMCA......
Coleg Gwyr Abertawe24,460...*24,460
Coleg Caerdydd a'r Fro28,6951159520.28,925
Coleg Cambria22,6408,99014090*31,860
Coleg y Cymoedd35,565*10*55536,135
Addysg Oedolion Cymru24,3003,7103513511528,295
Grwp NPTC28,520....28,520
[Lleihau]Darparwyr dysgu cymunedol awdurdodau lleol18,3958510102518,525
Darparwyr dysgu cymunedol awdurdodau lleolWrecsam135....135
Powys......
Ceredigion23560101025335
Sir Benfro4,38525...4,410
Sir Gar290....290
Abertawe2,520....2,520
Castell-nedd Port Talbot220....220
Pen-y-bont ar Ogwr695....695
Bro Morgannwg1,495....1,495
Rhondda Cynon Taf2,765....2,765
Merthyr Tudful330...*335
Caerffili670....670
Blaenau Gwent120....120
Torfaen155....155
Casnewydd370....370
Caerdydd4,010....4,010

Metadata

Teitl
Gweithgareddau dysgu yn ôl cyfrwng y ddarpariaeth a’r math o ddarparwr mewn addysg bellach, ac eithrio dysgu yn seiliedig ar waith

Diweddariad diwethaf
Chwefror 2020 Chwefror 2020

Diweddariad nesaf
Chewfror 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r tabl hwn yn darparu nifer y gweithgareddau dysgu mewn sefydliadau addysg bellach yng Nghymru. Nid yw’r data yn cynnwys darpariaeth dysgu yn seiliedig ar waith.

Casgliad data a dull cyfrifo
O 2016/17 ymlaen, bydd yr holl ddata yn y tabl yn cael eu cyfrifo drwy ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 5 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Mae'r cyfnod rhewi yn dod i rym tua diwedd mis Rhagfyr ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2016/17 i rym tua diwedd mis Rhagfyr 2017.
Cyn 2016/17, roedd y data yn y tabl yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 7 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Daeth y cyfnod rhewi hwn i rym tua diwedd mis Chwefror ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2015/16 i rym tua diwedd mis Chwefror 2017.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Cyflwynir y data yn y tabl ar sail blwyddyn academaidd, sy'n rhedeg o 1 Awst tan 31 Gorffennaf.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r data yn y tabl hwn yn cael ei ddefnyddio yn Llywodraeth Cymru a thu hwnt i fonitro tueddiadau addysgol ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddiad pellach o'r data sylfaenol. Dyma rai o'r materion allweddol:

Gweinidogion a'r Gwasanaeth Ymchwil Aelodau yn y Cynulliad
Swyddogion yn Llywodraeth Cymru
Adrannau eraill y llywodraeth
Sefydliadau Addysg Bellach, darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith ac awdurdodau lleol
Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru
Myfyrwyr, ymchwilwyr ac academyddion
Dinasyddion unigol, cwmnïau preifat a'r cyfryngau

Mae'r ystadegau hyn yn cael eu defnyddio mewn sawl ffordd. Dyma rai enghreifftiau:

Ymchwil a chefndir cyffredinol
Cynhwysiant mewn adroddiadau a briffiau
Cyngor i Weinidogion
Llywio a gwerthuso'r broses o lunio polisïau addysg yng Nghymru

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru yn cael ei ddefnyddio fel sail i adroddiadau perfformiad a chyllid ar gyfer darparwyr dysgu, i gyfrifo ffigurau NEET (pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) ac i fodelu cyllid myfyrwyr.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r holl ffigurau yn y tabl wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).

Ansawdd ystadegol
Mae ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru yn adolygu'r data ac yn gwirio unrhyw anghysondebau gyda thîm casglu data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru ac, os yn berthnasol, gyda darparwyr dysgu cyn cyhoeddi unrhyw dablau.

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru sy'n sail i'r tabl hwn wedi'i fwriadu i fod yn ddata terfynol at ddibenion nad oes a wnelont â chyllid.

Allweddeiriau
Dysgu Seiliedig ar Waith WBL Dysgu Gydol Oes Cymru Cofnod LLWR Ôl-16 P16

Dolenni'r we
http://gov.wales/statistics-and-research/further-education-work-based-learning-community-learning-statistics/ - Ystadegau am addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol: cyhoeddiad blynyddol lle mae'r tabl hwn yn rhan o ddewis digidol gyda gwell rhyngweithedd. Mae data ar gyfer blynyddoedd academaidd 2006/07 - 2011/12 ar gael mewn cyhoeddiadau blaenorol o’r datganiad yma, ac nid oes cynlluniau presennol i ddiweddaru'r tabl hwn i gynnwys data yn flaenorol i 2012/13.

https://statscymru.cymru.gov.uk/Catalogue/Education-and-Skills/Post-16-Education-and-Training/Further-Education-and-Work-Based-Learning/Learners/Further-Education/learningactivitiesfurthereducationinstitutions-by-subject-creditlevel - Ail adroddiad sydd yn darparu data ar weithgareddau dysgu mewn addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith. Fe all niferoedd gweithgareddau dysgu yn yr adroddiad hwn eu dadansoddi yn ôl lefel credyd, maes pwnc sector a chyfrwng y ddarpariaeth.