Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gweithgareddau dysgu yn ôl cyfrwng y ddarpariaeth a rhuglder Cymraeg mewn dysgu yn seiliedig ar waith
None
Blwyddyn academaiddMae blynyddoedd academaidd yn rhedeg o 1 Awst yn y flwyddyn gychwynnol tan 31 Gorffennaf y flwyddyn ganlynol.[Hidlwyd]
[Lleihau]Grwp oedranMae\'r dimensiwn hwn yn rhoi oed y dysgwr ar 31 Awst yn y flwyddyn academaidd.[Hidlwyd]
-
Grwp oedran 1[Hidlo]
[Lleihau]Maes Pwnc SectorMae\'r dimensiwn hwn yn rhoi maes pwnc sector (SSA) y gweithgaredd dysgu. Mae\'r meysydd hyn yn cael eu cymryd o System Ddosbarthu LearnDirect, a hwy yw\'r meysydd dysgu a ddiffinnir gan y QCA gyda rhai diwygiadau i fod yn gyson ag ystadegau Estyn. [Hidlwyd]
-
Maes Pwnc Sector 1[Hidlo]
[Lleihau]DarparwrMae cyfansymiau darparwyr yn cynrychioli cyfanswm yr holl ddarparwyr dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru.[Hidlwyd]
-
Darparwr 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Siaradwr CymraegA yw\'r myfyriwr yn ystyried ei hun yn siaradwr Cymraeg.[Hidlo]
-
Siaradwr Cymraeg 1
Iaith y rhaglen[Hidlo]
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliSiaradwr Cymraeg rhuglYn gallu cymryd rhan fel rheol mewn sgyrsiau Cymraeg<br />rhwng myfyrwyr eraill a chydag oedolion, ond nid o reidrwydd yn defnyddio<br />geirfa arbenigol a gramadeg cymhleth.Cliciwch yma i ddidoliSiaradwr Cymraeg ddim yn rhuglMethu cymryd rhan fel arfer yn Gymraeg<br />sgyrsiau rhwng myfyrwyr eraill ac oedolion. Yn gallu sgwrsio<br />dim ond defnyddio geirfa sylfaenol, efallai mewn sefyllfaoedd penodol fel a<br />asesiad llafar.Cliciwch yma i ddidoliNid yn siaradwr CymraegYn deall ychydig iawn neu ddim o\'r iaith<br />pan siaredir yn normal. Yn annhebygol o fod wedi astudio Cymraeg yn yr ysgol i<br />lefel arholiad.Cliciwch yma i ddidoliDdim yn hysbys/ddim yn ofynnol
Saesneg yn unigMae\'r categori hwn yn cynnwys pob gweithgaredd dysgu lle mae\'r holl adnoddau addysgu ar gael yn Gymraeg, ond nad yw\'r asesiadau sy\'n gysylltiedig â\'r gweithgaredd dysgu hwn yn cael eu cyflawni trwy gyfrwng y Gymraeg o angenrheidrwydd.16,12526,650167,310.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol210,080
Ychydig o ddysgu trwy Gymraeg Swm bach o gyfrwng CymraegYchydig o ddysgu cyfrwng Cymraeg e.e. defnydd o\'r Gymraeg wedi\'i gyfyngu i gyfathrebu llafar neu i ran fach o\'r gweithgaredd dysgu. Asesiad uniaith Saesneg.3,1405,92018,955.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol28,020
Swm sylweddol o ddysgu trwy gyfrwng CymruDysgu cyfrwng Cymraeg sylweddol e.e. defnyddir Cymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig mewn llawer, ond nid pob un, o rannau o\'r gweithgaredd dysgu. Asesu yn bennaf yn Saesneg ond gall rhai hefyd fod yn Gymraeg.625140170.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol935
Dwyieithog DwyieithogDysgu wedi\'i gwblhau mewn cyd-destun dwyieithog ac o leiaf 50 y cant o\'r asesiadau sydd ar gael o fewn y gweithgaredd dysgu wedi’u gwblhau drwy gyfrwng y Gymraeg.5,4951,445415.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7,350
Cymraeg yn UnigDysgu wedi\'i gwblhau mewn cyd-destun cyfrwng Cymraeg a\'r holl asesiadau sydd ar gael o fewn y gweithgaredd dysgu wedi’u gwblhau drwy gyfrwng y Gymraeg.1,45045125.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,620
Uned Dysgu'r GymraegUnedau iaith yw\'r rhain â\'r nod unswydd o addysgu neu wella sgiliau Cymraeg, ac nid ydynt yn ymwneud ag astudiaethau ehangach y dysgwr. Adroddir ar y categori hwn ar wahân o 2018/19..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cyfanswm Cyfanswm26,83534,195186,980.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol248,010

Metadata

Teitl

Gweithgareddau dysgu yn ôl cyfrwng y ddarpariaeth a’r math o ddarparwr mewn dysgu yn seiliedig ar waith

Diweddariad diwethaf

24 Chwefror 2022 24 Chwefror 2022

Diweddariad nesaf

Chwefror 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r tabl hwn yn darparu nifer y gweithgareddau dysgu mewn sefydliadau dysgu yn seiliedig ar waith yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo

O 2016/17 ymlaen, bydd yr holl ddata yn y tabl yn cael eu cyfrifo drwy ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 5 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Mae'r cyfnod rhewi yn dod i rym tua diwedd mis Rhagfyr ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2016/17 i rym tua diwedd mis Rhagfyr 2017.
Cyn 2016/17, roedd y data yn y tabl yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 7 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Daeth y cyfnod rhewi hwn i rym tua diwedd mis Chwefror ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2015/16 i rym tua diwedd mis Chwefror 2017.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Cyflwynir y data yn y tabl ar sail blwyddyn academaidd, sy'n rhedeg o 1 Awst tan 31 Gorffennaf.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data yn y tabl hwn yn cael ei ddefnyddio yn Llywodraeth Cymru a thu hwnt i fonitro tueddiadau addysgol ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddiad pellach o'r data sylfaenol. Dyma rai o'r materion allweddol:

Gweinidogion a'r Gwasanaeth Ymchwil Aelodau yn y Cynulliad
Swyddogion yn Llywodraeth Cymru
Adrannau eraill y llywodraeth
Sefydliadau Addysg Bellach, darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith ac awdurdodau lleol
Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru
Myfyrwyr, ymchwilwyr ac academyddion
Dinasyddion unigol, cwmnïau preifat a'r cyfryngau

Mae'r ystadegau hyn yn cael eu defnyddio mewn sawl ffordd. Dyma rai enghreifftiau:

Ymchwil a chefndir cyffredinol
Cynhwysiant mewn adroddiadau a briffiau
Cyngor i Weinidogion
Llywio a gwerthuso'r broses o lunio polisïau addysg yng Nghymru

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru yn cael ei ddefnyddio fel sail i adroddiadau perfformiad a chyllid ar gyfer darparwyr dysgu, i gyfrifo ffigurau NEET (pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) ac i fodelu cyllid myfyrwyr.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau yn y tabl wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).

Ansawdd ystadegol

Mae ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru yn adolygu'r data ac yn gwirio unrhyw anghysondebau gyda thîm casglu data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru ac, os yn berthnasol, gyda darparwyr dysgu cyn cyhoeddi unrhyw dablau.

Mae mater ansawdd data mewn rhai achosion, gan fod rhai dysgwyr wedi'u cofnodi fel na allant siarad Cymraeg ond dangosir eu bod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu trwy'r gyfrwng Cymraeg.

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru sy'n sail i'r tabl hwn wedi'i fwriadu i fod yn ddata terfynol at ddibenion nad oes a wnelont â chyllid.


Allweddeiriau

Dysgu Seiliedig ar Waith WBL Dysgu Gydol Oes Cymru Cofnod LLWR Ôl-16 P16

Dolenni'r we

http://gov.wales/statistics-and-research/further-education-work-based-learning-community-learning-statistics/ - Ystadegau am addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol: cyhoeddiad blynyddol lle mae'r tabl hwn yn rhan o ddewis digidol gyda gwell rhyngweithedd. Mae data ar gyfer blynyddoedd academaidd 2006/07 - 2011/12 ar gael mewn cyhoeddiadau blaenorol o’r datganiad yma, ac nid oes cynlluniau presennol i ddiweddaru'r tabl hwn i gynnwys data yn flaenorol i 2012/13.

https://statscymru.cymru.gov.uk/Catalogue/Education-and-Skills/Post-16-Education-and-Training/Further-Education-and-Work-Based-Learning/Learners/Further-Education/learningactivitiesfurthereducationinstitutions-by-subject-creditlevel - Ail adroddiad sydd yn darparu data ar weithgareddau dysgu mewn addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith. Fe all niferoedd gweithgareddau dysgu yn yr adroddiad hwn eu dadansoddi yn ôl lefel credyd, maes pwnc sector a chyfrwng y ddarpariaeth.