Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Rhaglenni dysgu ar gyfer Prentisiaethau Sylfaen, Prentisiaethau a Phrentisiaethau Uwch
None
Blwyddyn academaidd[Hidlwyd]
[Lleihau]Grwp oedran[Hidlwyd]
-
Grwp oedran 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhanbarth domisil[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rhanbarth domisil 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhanbarth domisil 2[Hidlo]
-
Rhanbarth domisil 3[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Math o raglen[Hidlo]
-
Math o raglen 1
[Lleihau]Sector[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Sector 1
-
-
Sector 2
[Lleihau]Pob rhaglen prentisiaethCliciwch yma i ddidoliPob rhaglen prentisiaeth
Cliciwch yma i ddidoliPrentisiaeth Sylfaen (Lefel 2)Cliciwch yma i ddidoliPrentisiaeth (Lefel 3)Cliciwch yma i ddidoliPrentisiaeth Uwch / Diploma Sgiliau Modern (Lefel 4+)
[Lleihau]Pob rhaglen....
Pob rhaglen[Lleihau]Amaethyddiaeth....
AmaethyddiaethNyrsio Milfeddygol....
Amaethyddiaeth....
Gofal Anifeiliaid....
Ceffylau....
Garddwriaeth....
Fframweithiau Sector Eraill - Amaethyddiaeth....
[Lleihau]Adeiladu....
AdeiladuAdeiladu....
Adeiladu (ac eithrio Arbenigol)....
Adeiladu (Arbenigol)....
Adeiladu (Peirianneg Sifil) - Prentisiaeth....
Adeiladu (Peirianneg Sifil) - Prentisiaeth Sylfaen Mynediad Uniongyrchol....
Adeiladu (Technegol a Phroffesiynol)....
Electrodechnegol....
Ffensio....
Gwresogi ac Awyru....
Tai....
Plymio a Gwresogi....
Rheoli Adeiladu....
Fframweithiau Sector Eraill - Adeiladu....
[Lleihau]Peirianneg....
PeiriannegUwch-adeiladu Peirianneg....
Peirianneg....
Gweithgynhyrchu Peirianneg....
Gweithgynhyrchu Peirianneg - Prentisiaeth Uwch....
Gweithrediadau Echdynnu a Phrosesu Mwynau....
Gwella Perfformiad Gweithredol (Peirianneg Mynediad Uniongyrchol)....
Gwella Gweithrediadau ac Ansawdd....
Peirianneg Rheilffyrdd (Trac)....
Gweithrediadau Corff a Phaent Cerbydau....
Ffitiadau Cerbydau....
Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau....
Rhannau Cerbydau....
Fframweithiau Sector Eraill - Peirianneg....
[Lleihau]Gweithgynhyrchu....
GweithgynhyrchuBwyd a Diod....
Gwella Perfformiad Gweithredol....
Cymwysiadau Diwydiannol....
Fframweithiau Sector Eraill - Gweithgynhyrchu....
[Lleihau]Trafnidiaeth....
TrafnidiaethGyrru Cerbydau Nwyddau....
Fframweithiau Sector Eraill - Cludiant....
[Lleihau]Rheoli a Phroffesiynol....
Rheoli a PhroffesiynolRheoli Cyfleusterau....
Rheoli Adnoddau Dynol....
Dysgu a Datblygu....
Gwasanaethau Cyfreithiol....
Rheoli....
Rheoli - Prentisiaeth Uwch....
Fframweithiau Sector Eraill - Rheoli a Phroffesiynol....
[Lleihau]Gweinyddu Busnes....
Gweinyddu BusnesCyfrifyddu....
Busnes a Gweinyddu....
Gweithrediadau'r Ganolfan Gyswllt....
Technoleg Gwybodaeth a Gwasanaethau Electronig....
Defnyddwyr TG....
Gweithwyr Proffesiynol TG, Meddalwedd, y We a Thelathrebu....
Rheoli Prosiectau....
Darparu Gwasanaethau Ariannol....
Gwasanaethau Ariannol Manwerthu....
Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion....
Cynorthwywyr Addysgu....
Dadansoddiadau Data....
Fframweithiau Sector Eraill - Gweinyddu Busnes....
[Lleihau]Manwerthu a Gwasanaeth Cwsmeriaid....
Manwerthu a Gwasanaeth CwsmeriaidGwasanaeth Cwsmeriaid....
Manwerthu....
Gwerthu a Thelewerthu....
Warysau a Storio....
Fframweithiau Sector Eraill - Manwerthu a Gwasanaeth Cwsmeriaid....
[Lleihau]Hamdden, Chwaraeon a Theithio....
Hamdden, Chwaraeon a TheithioHamdden Egnïol a Dysgu....
Arweinyddiaeth Gweithgaredd....
Ffitrwydd Uwch....
Ymarfer a Ffitrwydd....
Rheoli Hamdden....
Gweithrediadau Hamdden....
Gwaith Chwarae....
Rhagoriaeth Chwaraeon....
Gwasanaethau Teithio....
Fframweithiau Sector Eraill - Hamdden, Chwaraeon a Theithio....
[Lleihau]Lletygarwch....
LletygarwchCuisine Crefftus....
Lletygarwch ac Arlwyo....
Rheoli lletygarwch....
Lletygarwch Trwyddedig....
Fframweithiau Sector Eraill - Lletygarwch....
[Lleihau]Gwallt a Harddwch....
Gwallt a HarddwchGwaith Barbwr....
Therapi Harddwch....
Trin Gwallt....
Gwasanaethau Ewinedd....
Fframweithiau Sector Eraill - Gwallt a Harddwch....
[Lleihau]Gofal Iechyd a Gwasanaethau Cyhoeddus....
Gofal Iechyd a Gwasanaethau CyhoeddusGofal, Dysgu a Datblygiad Plant....
Gwasanaethau Glanhau ac Amgylcheddol....
Nyrsio Deintyddol....
Gofal ac Addysg y Blynyddoedd Cynnar....
Gweithrediadau Gwasanaeth Tân Brys....
Iechyd - Cymorth Gofal Iechyd Clinigol....
Iechyd - Nyrsio Deintyddol....
Iechyd - Systemau Cymorth Gofal Iechyd....
Iechyd - Gwasanaethau Fferyllol....
Iechyd a Gofal Cymdeithasol....
Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad....
Fframwaith Proffesiynol Ymarfer Gofal Cymdeithasol Uwch....
Fframwaith Proffesiynol Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant....
Fframwaith Proffesiynol Arwain a Rheoli Gofal Cymdeithasol....
Systemau Diogelwch....
Rheoli Adnoddau Cynaliadwy....
Gwaith Ieuenctid....
Fframweithiau Sector Eraill - Gofal Iechyd a Gwasanaethau Cyhoeddus....
[Lleihau]Cyfryngau a Dylunio....
Cyfryngau a DylunioCyfryngau Creadigol a Digidol....
Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol....
Fframweithiau Sector Eraill - Cyfryngau a Dylunio....

Metadata

Teitl
Rhaglenni prentisiaeth mewn dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
21 Chwefror 2019 21 Chwefror 2019

Diweddariad nesaf
Chwefror 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn nodi nifer y rhaglenni prentisiaeth a ddarperir yng Nghymru. Mae'r data'n cynnwys dysgu seiliedig ar waith (WBL) a ddarperir gan sefydliadau addysg bellach a WBL a ddarperir gan ddarparwyr hyfforddiant eraill.

Gall y rhaglenni prentisiaeth gael eu dadansoddi yn ôl fframweithiau sector neu gategorïau sector ehangach, gyda phob fframwaith sector yn cael ei aseinio i gategori sector penodol. Mae unrhyw fframweithiau sector â llai na 40 o raglenni prentisiaeth yn y flwyddyn academaidd yn cael eu grwpio o dan 'Fframweithiau Sector Eraill' ar gyfer y categori sector y byddent yn ymddangos oddi tano.

Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth mwy na 0 ond llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).


Casgliad data a dull cyfrifo
O 2016/17 ymlaen, bydd yr holl ddata yn y tabl yn cael eu cyfrifo drwy ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 5 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Mae'r cyfnod rhewi yn dod i rym tua diwedd mis Rhagfyr ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2016/17 i rym tua diwedd mis Rhagfyr 2017.
Cyn 2016/17, roedd y data yn y tabl yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio'r cyfnod rhewi o 7 mis ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Daeth y cyfnod rhewi hwn i rym tua diwedd mis Chwefror ar ôl diwedd y flwyddyn academaidd dan sylw. Er enghraifft, daeth y cyfnod rhewi sy'n cwmpasu data 2015/16 i rym tua diwedd mis Chwefror 2017.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Cyflwynir y data yn y tabl ar sail blwyddyn academaidd, sy'n rhedeg o 1 Awst tan 31 Gorffennaf.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r data yn y tabl hwn yn cael ei ddefnyddio yn Llywodraeth Cymru a thu hwnt i fonitro tueddiadau addysgol ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddiad pellach o'r data sylfaenol. Dyma rai o'r materion allweddol:

Gweinidogion a'r Gwasanaeth Ymchwil Aelodau yn y Cynulliad
Swyddogion yn Llywodraeth Cymru
Adrannau eraill y llywodraeth
Sefydliadau Addysg Bellach, darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith ac awdurdodau lleol
Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru
Myfyrwyr, ymchwilwyr ac academyddion
Dinasyddion unigol, cwmnïau preifat a'r cyfryngau

Mae'r ystadegau hyn yn cael eu defnyddio mewn sawl ffordd. Dyma rai enghreifftiau:

Ymchwil a chefndir cyffredinol
Cynhwysiant mewn adroddiadau a briffiau
Cyngor i Weinidogion
Llywio a gwerthuso'r broses o lunio polisïau addysg yng Nghymru

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru yn cael ei ddefnyddio fel sail i adroddiadau perfformiad a chyllid ar gyfer darparwyr dysgu, i gyfrifo ffigurau NEET (pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) ac i fodelu cyllid myfyrwyr.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r holl ffigurau yn y tabl wedi'u talgrynnu i'r lluosrif agosaf o 5. Mae pob gwerth llai na 5 wedi'u diystyru, ac fe'u nodir gyda seren (*).

Ansawdd ystadegol
Mae ystadegwyr yn Llywodraeth Cymru yn adolygu'r data ac yn gwirio unrhyw anghysondebau gyda thîm casglu data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru ac, os yn berthnasol, gyda darparwyr dysgu cyn cyhoeddi unrhyw dablau.

Mae data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru sy'n sail i'r tabl hwn wedi'i fwriadu i fod yn ddata terfynol at ddibenion nad oes a wnelont â chyllid.

Dolenni'r we
http://gov.wales/statistics-and-research/further-education-work-based-learning-community-learning-statistics/ - Ystadegau am addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol: cyhoeddiad blynyddol lle mae'r tabl hwn yn rhan o ddewis digidol gyda gwell rhyngweithedd. Mae data ar gyfer blynyddoedd academaidd 2006/07 - 2011/12 ar gael mewn cyhoeddiadau blaenorol o’r datganiad yma, ac nid oes cynlluniau presennol i ddiweddaru'r tabl hwn i gynnwys data yn flaenorol i 2012/13.

Allweddeiriau
Dysgu Seiliedig ar Waith WBL Dysgu Gydol Oes Cymru Cofnod LLWR Prentisiaethau Prentisiaeth Ôl-16 P16