Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Dadansoddiad SSA

Bwriad y casgliad hwn o dablau yw rhoi cefndir cyffredinol cyfrifiadau’r asesiadau gwario safonol (SSAs). Dylid edrych arno fel cydymaith ystadegol i Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol. Mae’r tablau’n dangos SSA yr awdurdodau unigol wedi’u dadansoddi fesul categori gwasanaeth. Rhaid cofio mai unig ddiben y dadansoddiad hwn yw cyfrifo cyfanswm yr SSA. Nid oes bwriad o gwbl i’r asesiadau sydd wedi’u seilio ar ddangosyddion (IBAs) ym mhob categori gwasanaeth fod yn dargedau gwario. Mae gallu’r awdurdodau lleol i bennu eu blaenoriaethau gwario eu hunain yn rhan bwysig o system dosbarthu grant cynnal refeniw Cymru. Gan hynny, does dim bwriad i’r IBAs ar gyfer y gwasanaethau a welir yn yr adroddiad hwn gael eu defnyddio i bennu cyllideb gwariant yr awdurdodau unigol ar wasanaethau penodol.